ביבא - לתב הינב תונונגיס
הרזח
ףדל
תיבה
1928 תנשמ הינב 'הדוגפה' תיב

ןיטנרולפו קדצ הונ לע םולש לדגממ תיפצת
1880 תנש
מ הינב


םידרשמ ילדגמ
21-ה האמב
הינב ןונגיס
רורד ןנח םוליצ