טייש יעוריא

2004 ןילוסא ףסא ש"ע רעונה תופילא
הרזח
ףדל
תיבה
03-9691394. לט רורד ןנח םוליצ
2003. תוטכי לארשי תופילא
2004. 470 םגד לארשי תופילא
1995. סיפנירג טויש
1996 .םינשלג םלוע תופילא
1995 .ןוקריב םיקייק תורחת
1994 .רזיילב הפוריא תופילאל םינחבמ
1995 םי יעונפוא תופילא
2004. וטנב טויש
2001 . םיטסימיטפוא לארשי תופילא
1991 .יפמילוא םגדל רזייל תקשה
1993 .תליא י"חא טויש
1997 .םלוע תופילא רמג וק
2004 . רעונה תופילא
2004 .םי-םיקייק תורחת
2004 ןרמטק לארשי תופילא
2004 םירע טייש