.םינמא תחפשמל תב ,הפיח תדילי ינא
.שדחמ םעפ לכ בהאתהל ומכ הז ,יתדלומ יפונ תא רייצלו רותל יתבהאב םוסק והשמ שי
:דאמ יל םיבושחו םירקי תומוקמ ינשב ועטנ תאז הבהאל םיערזה
,ץעב לספו םימגד רציש סדנהמ היה ,י'גליס לואפ יבא .
הריציל ךוניח יתגפס ירוה תיבב .1
.רויצב ןנוחמו סדנהמ וניה יגלש ארויג רוכבה יחאו תמסרופמ תרייצ התייה י'גליס תימלוש ימיא
.הפיח תוביבסבו למרכה רהב ףונ ירויצל תרייצה ימיאל יתפרטצה םירוענה ליגב
.רויצל ןיינעמ םוקמ רחא רותל םיילוש בחר עבוכ,רויצ ילכב תודיוצמ ונאצי םעפ לכ
.הפיח ץרפמ לע םדעבמ וניפצו ,למרכה רהב 'םינרואה תשולשל
' תחתמ ונבשי םעפ .םימיה םתואמ םירדהנ תוארמ יל םירוכז
תורואה יקחשממ תוקומע יתמשרתהו ,למרכה זכרמבש 'םאה ןג
' ב םיצעה תשרוחב, ליבשב לספס לע ונבשי,רחא דעומב
.םיכובסה םיפנעה ןיבמ שמשה ינרק וערזש םיללצהו
.לוחכה םיה יבחרמ לא וניפצו רהה תודרומב תוידאוב ונדרי תובר םימעפ


.הישנאו היפונל,לארשי ץרא תבהאל יכרע ךוניח יתגפס ,'הפיחב ירבעה ילאירה
' רפסה תיבב הדימלתכ .2
.היה אוה ךכ ומשכש 'למרכב יטטושמ
' טבשב ילאירה ס"היב לש םיפוצה תעונת תכינח יתייה ןכ ומכ
:ומכ למרכה רהב םיצע תושרוח לש םיהדמ ףונב עבטה קיחב ויה ,תבש םויב םיפוצה תעונתב תועובקה תולועפה עובש לכ
:רב יחרפ לש ינועבצ םיבו ,םיקיתעה םינולאה יצע ןיב 'םיעבראה תשרוחב
' ,םינרואה יצע לצב 'הסרפה תשרוחב'
.דועו דועו םינויבס,םיציצמח,
תויצרח,םיגרפ, תוירונ , םינועבצ , םיסיקרנ ,תופקר , תוינלכ
.תדלומה תא בוהאלו עבטה תא שוחל ונדמל,
ונביבס םישחרלו תולוקל ונזאה .יתפתתשה הלילב תולועפב םג

רורד הנר
טהול םודאב

הרזח