רשק ורצ
רורד הנר
03-9691394 . ןופלט
0508255872
.דיינ
rinadror@gmail.com

.ילש רתאב םכרוקיב לע הדות
.םתינהנש הווקמ ינא
,וידוטסב רוקיב לע םיפסונ םיטרפ רבדב
םירויצ לש
תושיכר לע וא
רשקתהל ןתינ