הרופ תרומשב תוינלכ :םיחרפ ילויט
ינופצה בגנב תומדמדא תוינלכ
היוצמ תינלכ
ןמרתלא ןתנ - תוינלכ
ודיגמב תוינלכ ידברמ
קיתע םודא
החירפ שי בגנל
החפשמה לכל יביבא לויט
תינוויה היגולותימב תינלכ
לאעזי קמעב תוינלכ
...ךייתובקיעב דעוצ בוש ביבאה
םינמאה יארב םיחרפ
2
3
4
עבצו לוחכמב תוינלכ
רורד הנר תרייצה ירתא
םירושיק