רוזח

,הפוקת התואמ
םולצ יפ -לע הריוצש 1897 תנשמ ,רפסה תיב ידימלת לש רוזחמה תנומת
.
תובשיתה תונש 100 תויגיגח לגרל 1982 תנשב 'ו תותכמ םידימלת תווצ ידי לע
. 'ביבח' בבוס יתיב' :אשונב רויצ
ןויצל ןושארל הנש 120 תוגיגח לגרל 2002 תנשב 'ג התכמ הדימלת י"ע ריוצ
ןתמה