רוזח

.
תותיכ ידימלתל רויצל אשונ אוה ס"היב רצחב םיצעה ףונ
.רצחב ורייצו ובשי םהשכ םידימלתה תא יתרייצו 'הגיגחב' יתפתתשה ינא םג
ןתמה
היפצ ךשמהל