רוזח

.םידלי ירויצבו המלצמה ןיעב רפסה- תיב רצחב םיצעה
ןתמה