רוזח

 

לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
תונמא תארוה לע חוקיפה
זכרמ זוחמ


דובכל
רורד הנר
תונמאל הרומ
צ"לשאר ביבח ס"יב

בר םולש
רשא תדחוימה ךכרדבו ךתדובעב הפקתשהש "ןמאה חור" לע הקומע הכרעה ךל הריקומ ינא ,ךוניחה תכרעמב ךתדובע םויס םע
,תירפס תיבה היישעב הליעפ הפתוש תויהל ,ךלש ןוצרהו תלוכיה .תיטסלפה תונמאה םוחתב תוידוחיי תויווח תווחל םידימלתל המרג
םידימלתל ,ס"היבל "הרתיה המשנה" תא המרתש איה ,םירומה תווצ םע הלועפ ףותישב ,םידחוימ םיטקיורפו םיאשונל תיתשת תיינבב
ךות ונוימדו וירושיכ תא אטבל ,םידמולהמ דחא לכ וליבוה ויכרצלו דימלתה שפנל םאתוהש יעוצקמה עדיהו דחוימה ךסחי .הליהקלו
.תונמאה םוחתל הכרעהו הבהא
.הריצי לש םינש הברה דועו תואירב בור ךל לחאלו ךל תודוהל ינא תשקבמ ,תיזוחמהו תירפס תיבה המרב הברה ךתמורת לע
הכרבב

איגש שוש

תונמאה תארוה לע תחקפמ

 

29.6.2004 זומת 'י, ג' םוי
 
טרופסהו תוברתה ךוניחה תרש

דובכל
רורד הנר 'בג
תונמא תזכר
"ביבח" רפס -תיב
ןויצל ןושאר.ךוניחה תכרעמב ךתדובע לע ךתוא ךרבל ינוצרב ,הארוה תונש 41 םותב

.יתכרב ךכ לעו ,בר םוסרפב ךתוא וכיז הידמיטלומ תוגצמ תקפהב ,רויצב ,בוציעב ,תונמאב תוידוחייה ךייתודובע


ד"סשת זומת 'ט , םילשורי
28.6.200
4

הכרבב

תנביל רומיל
 
2004 תנש הכרעה יבתכמ