.רויצל םיאשונ םישמשמ ,רצחב םיצעה ףונו רפסה- תיב הנבמ

רוזח
8.7.2001

הפי ימענ ר"ד
ןורטאיתו תונמא תארוה ר"מפמ
 
.ןורטאיתו תונמא תארוה ר"מפמ , הפי ימענ 'רד יל החלשש הכרעהו הדות בתכמ ןלהל
.הייפצ ךשמהל
הנומת לכ לע ץחל
.ולוכ דסומלו םידלימתל הבחר תיטתסא תיכוניח העפשה לעב יכוניח זכרמ אוהו 1973 תנשב ידי-לע המקוה 'ביבח' רפסה-תיבב תונמאה תנדס


.ךוניחה תכרעמ לכל הואג רוקמ םניה םיבר םיסרפב םתייכזו ל"וחבו ץראב תוגוצתב םידימלתה יגשיהב היפ
צ

 


בר םולש הנר

תא עומשל תשגרמ היווח וז התייה .צ"לשאר ,'ביבח' רפסה-תיבב תונמאה תנדסב רקבל הנמזהה לע ךל תודוהל ינוצרב
.אנדסב תינמז וב תופסונ תוקינכטו ןורטאיתב ,רויצב ,רויכב ,בשחמב םהיתודובע תא םיגיצמה םידימלתה
אצמנש ימ לכו םידימלתה לצא תיתונמא -תיתריצי הוולשב תמרוז ךלש תרגתאמו הצירממה ,תיבויחה תיתונמאה היגרנאה
.ךתביבסב
ידרשמב הכרעהו דובכב היולת הב תופצל ולכות .יל םתקנעה רשא 'םיווש ךא םינוש' 'ד התכ ידימלת תדובעל תדחוימ הדות
.וז תיתונמא הריצימ תולעפתה אלמ רצענ ודיל ףלוח וא רדחל סנכנש ימ לכו
.הרומו ןמאכ ךתדובע לע תויבבלה יתוכרב