תונמא
תמדקתמ היגולונכט בוליש
הקיסומ.תונירוא.היפרגואיג
       
רוזח
'שדח לומ ןשי-ביבח בבוס'
תילאטיגיד הביבסב הדימל זכרמ
הארוהב תונמא בוליש
תוניירואו היפרגואג דומילב תיתוזחה הפשה תבצה

אשונ
.2002 דע 1882 םינשה ןיב ,'ביבח בבוס' תובוחרב םינווגמה
היינב תונונגסל דעבמ ריעל הבשוממ ןויצל ןושאר לש התחימצב קסועש ,ימוחת בר טקיורפ
.תמדקתמ היגולונכטב שומיש ךות תוניירואו היפרגואג דומילב תיתוזחה הפשה תבצהו הארוהב תונמא בוליש

.תיביטקארטניא הידמיטלומ תגצמ תועצמאב ילאוטריו רויס :הדותמ
'ד-'ג תותכ :דעיה להק
תורטמ
הארוהב תונמא בוליש.1
וכפהיש םיכרד חתפל בושח ,ךכיפל .דרפנ עוצקמכ תלעופ הניאו םימוחת תרשוק התוהמב תונמא.תוניירואו היפרגואיג דומילב תיתוזחה הפשה תבצה
.יתועמשמל ולא תועוצקמב תונמאה בוליש תא
תילאטיגיד תידומיל הביבס .2
.םייתרבח םיאנתו הרכהה תסיפת ,הארוה ,עדימ ,םיבשחמ ,תרושקת:םימייק רבכ תילאטיגיד תינשדח תואיצמ םירידגמה םינותה


הריציו רויצ
תיתצובקו תישיא
'ג תותכ
:אשונב רויצ
'ביבח בבוס יתיב'
:אשונב רויצ
'הבשומה ןג'
:תפתושמ הדובע
'תידיתע הנוכש בוציע'
היפגואיג
צ"לשאר לש תופמ רקח
1882-2002 םינשמ
תובוחרה עטקל תוסחיתה
'ביבח בבוס'
ךילהת

םידלי ירויצ תקירס .1
בשחמב הנומת דוביע .2
היצמינאל תויומצ בוציע .
3
םידליה ירויצ בוליש .4
.תגצמה תקפהב היצמינאהו
םינמוא םע תורכה
רורד הנר .1
"צלשאר תבשות , תרייצ
:הכורעתב היפצ
'יוושכע טבמב הבשומה ןג'

ידואג ינוטנא
.2
ידרפס טקטיכרא
ילוסיפ ןונגסב םיתב בציע
ובונ טרא
רסאוטרדנוה
תינברוא הביבס רייצש
יאניו רייצ
תינרדומ תוינועבצב ,םישרתכ
.תטשפומו
'ד תותכ
:אשונב ינועבצ םישרת
'ס"
היבל תיבהמ יכרדב'
:תפתושמ הדובע
'תידיתע הנוכש בוציע'

.הלבטב תוירושיקה לע ץחל - ךילהת