רוזח

.הדסוה זאמ םינשה 120 -ב צ"לשאר לש התחימצ ךילהתב םינושה הינבה תונונגס ת םידימלתה ורקח 'שדח לומ ןשי-ביבח בבוס' :אשונה דומיל ךילהתב
.הירטס
ואמ רסאווטרדנוהו דרפסמ ידואג ינוטנא םינמאה ידי לע ונבנש םינינבה תא וריכהו ודמל םידימלתה
.ישיאה ונ
ונגסב םינמאהמ דחא לכ .
.'ד-'ג תותכ ידימלת ידי-לע התשענש 'תידיתעה הנוכש'ה בוציע
ןתמה