רוזח


תויתריצי


:ותועמשמש Creo תינוויה הלמב הרוקמ .תויתריצי - המוגרת - Creative ביטאירק הלמה
.רצי, השע ,דלי ,הרה
:ןיעמ .תילכתו תישאר וב תומולג ותליחתמש חתפתמו חמוצש ךילהת ,תימאניד היישע הפיא איה ,תויתריצי
' וב - וערז - רשא - ירפ - השוע - ץע'
:תולוע תובר תולאש
?תויתריצי יהמ ·
?תעבונ תויתריצי ןכיהמ ·
?תויתריצי םדקמ המ ·
?תויתריצי הלגתמ דציכ ·

?המ םשל תויתריצי : תיזכרמה הלאשהו·

.בבוסה םלועב הליעפ תופתתשה ףתתשהל ידכ עדומב תויחל ,לעפתהל ,םישגהל ,חתפתהל

 


לע רוזחל קר אלו ,םישדח םירבד רוציל םילגוסמה םישנא ךנחל איה תירקיעה ךוניחה תרטמ" :רמא ךוניחה יגוהמ דחא,ה'זאיפ
.םינעדמ םלוע ילגמ ,םיאיצממ ,םירצוי םישנא .םימדוקה תורודה לש םהישעמ
לע םנעמל ךורע רמוח י"עו תינטנופס תוליעפ י"ע םמצע תוחוכב אוצמלו שפחל ריעצ ליגמ םידמולה םיליעפ םידימלתל םיקוקז ונא
".םחומב עיפומה ןושארה ןויערה ןיבו חכומה ןיב ןיחבהל ולכויש ךכ ,ונידי'תונמא ךרד ךוניח ' ורפסב דיר טרברה ףוסוליפה י"ע הגצוה ,ינרדומה ךוניחב תפסונ השיג
לש ותנקסמ ."ךוניחל סיסבה איה תונמאהש" תרמואה ,ןוטלפא ינוויה ףוסוליפה י"ע תורוד ינפל החסונש הזת דימעמ אוה רפסב
:תיתרוסמה ךרדב וקלחתה ונשפנ יכילהתש תוירקיע תויצקנופ לע ססובמ ךוניחהש ,איה ןוטלפא לש ותנווכל דיר טרברה
.תושוחתל תוסחייתה - םושיר
.היציאוטניאל תוסחייתהכ - דוקרו הקיסומ
.השגרהל תוסחייתהכ - המרדו טויפ
.הבשחמל תוסחייתהכ - תויתריציו תונמא

 


יאר תא הריציב האורו תויגולוכיספ תושדע ךרד הריציה תויעב תא תחתנמ ,"תויתריציה לש היגולוכיספה" הרפסב ואדנל הקירא ר"ד
םהינש ודבע ,ןייטשניאו וסאקיפ .ןמאלו ןעדמל תפתושמ הלוגס איה תויתריצי .תרצוי תוישיאכ ותוחתפתה יבלשב דליה לש שפנה
חרכומ אל שדחה .םיעודי םירמוח וא תודבוע ןיב םישדח םירשק י"ע שדחה לא ועיגהו םירחאל םג תועודי ויהש תודבועבו םירמוחב
םהל ונתנש ךכ י"ע םהיתוריציב ודדוע ,םילוגד עדמ ישנאו םינמואש םירקוח י"ע חכוה .וסאקיפו ןייטשניא לש םתמרל עיגהל דימת
.םהלשמ תונקסמל עיגהל תיאמצע תוסנתה ךרדב ,ריעצ ליגב דובעל תויורשפא

:רצויה טרפה תונוכת ןהמ
תונרקס ·
תושימג ·
תוירוקמ ·
ףטש ·
תבלושמ הבישח ·
ןוימד ·
תוחיתפ ·
תושיגר.
 
: תואבה תורטמה לע תססובמ 'ו-'א תותכמ תונמואו רויצב תירפס-תיבה םידומילה תינכות
 
 
 
 
ילש הקידותמה

דימלתה םלועל תוסחייתה.1

. תילאוטקלטניאה ותוחתפתהל םאתהב םייתריציה ויכרצו דליה תוחתפתהב םיטביה ·
.תושגר ,תושוחת - ישיא יוטיב ·
. ןוימדה חותיפ ·
.תוירוק
מ ·
תיתונמוא הבישחו הפש חותפ
.2
.וכו ,דוסי יעבצ ,םתכ וק :ןוגכ תונמא תפשו םיגשומ תרכה - הפש ·
.תואיצמב תגציימ איהש המ ןיבל תונמא תריצי ןיב םירשק חותפ - הבישח ·
תויונמוימו תוקינכט .3
.םינוש םירמוחב שומיש תלוכי ·
.בשחמו תונמא תובלושמ תומדקממ תויגולונכטב שומיש תלוכי ·
.אשונה וא דימלתה ,הרומה תורטמל םאתהב םירמוח תריחב תלוכי ·

תונמא תודלותב עדיו הנבה .4
(םיימואמל ןיב םינמואו םיילארשי םינמוא ).םינוש םינמוא םע תורכה - עדי ·
(טשפומ , יטסילאיר) .רויצ תונונגס
.(ינרדומ - יסאלק) .רויצב תופוקת
.תונמא תוריצי חותינל םילכ - הנבה ·