טירפתה
הייפצל ץחל


תידומילה הביבסה בוציעל בל תמושת ןתמ ןכל ,הרקמ לכב תמייקתמ הביבסה תעפשהו רפסה -תיבב הכורא הפוקת ךשמב בר ןמז אצמנ דימלתה
. עבטו עדמ ,ךנת ,תורפס ,היפרגואיגה :תועוצקמב 'ו-'א תותכמ הארוהה ימוחת לכב תבלושמ תונמאה.תידומילו תיתרבח הניחבמ תיבויח העפשה תרשפאמ
.םיליעפמ ,םייטקדיד ,םייתריצי :םינוש תוריק םנשי. םייתונמוא םיללכ יפ לע התכב תידומיל הביבסה בוציעב תורומה תא ךירדהל ידיקפת תונמא תזכרכ
.הדימל ךילהתמ קלחכ וא םידמלנ םינכת גציימ ריקה .אשונל תומאתומה תוקינכטב

.תידומילה הביבסה לכ תא יתבציע ,ס"היבב זוחמה לש חוקיפה תווצ םע ,זועמ הילד 'בגה ,זכרמ זוחמ תחקפמ רוקיב לגרל 1993 תנשב
.תידומיל הביבס בוציע -'ריקהל אנ' :אשונב לורק הרוא 'בגה תונמאל תחקפמה הקיפהש ואדיו תטלקב םידעותמ םקלח

1.1 .1993
חכ רשיי
לורק הרוא
תונמאהו רויצה תארוה לע תחקפמ

:םיקתעה
תלהנמ -לשא לחר
תחקפמ -ןתנ ילוס
 
:אבה בתכמה תא לורק הרוא ב'גה תונמאל תחקפמה יל הבתכ רוקיבה םותב
תידומיל הביבס בוציע לש תואמגוד רחבמב היפצל תירושיקב ץחלרבעב תשדקהש תוברה תועשה .ס"היב לש הארמה רופישל תובהלתהבו ןוצרמ ךמתרה לע ךל תודוהל ינוצרב
ונרוקבב בטיה ורכינ ,םהיתודובע תגצהל התע תשדקהש תוברה תועשהו םידימלתל תונמאה יכרע תיינקהל
.דובכב תונמאה עוצקמ תא וגצייו ס"היבב
.םירחאל םג אמגוד הווהתו ס"היבב םוי םויה ייחמ קלח תויהל ךישמת הדובע לש תאז ךרד יכ הוקת יננה

רורד הנרל
בר םולש
רורד הנר ,רתאה תיינב
rinadror @hotmail.com