טירפתה
הייפצל ץחל

.יתועמשמל ולא תועוצקמב תונמואה בוליש תא וכפהיש םיכרד חתפל בושח ךכיפל, םימוחת תרשוק התוהמב איהו הארוהה תועוצקמ לכב ינויח םוקמ תונמאל
.יתועמשמל ולא תועוצקמב תונמואה בוליש תא וכפהיש םיכרד חתפל בושח ךכיפל

.רויצ תלועפב תמכתסמ הניא תיתוזחה תוליעפה .םירשקה לש תימוחת בר תכרעמב תיתוזחה הפשה תא הביצמ הארוהב תונמא
. דרפנ הארוה םוחתכ רשאמ רתוי התוהמ תא םאותה ןפואב דומילה תביבסב תונמאה תא תמקממ איה
,דמימ תלת לש םיביכרמ םיפיסומ עדימ תגצהו הביתכ ,הנבה ,האירק ,הריחב ,שופיח לש םיכלהמב תיתוזחה הפשה תובלתשה

.הדימלל תינשוח היווחו תוננובתה
:אשונ רחב
:אשונ רחב
:אשונ רחב
:אשונ רחב