טירפתה
הייפצל ץחל

יכרד םגיצהב םינווגמ םיאשונב תויכוניח תומזוי וקיפהש םירומ יתווצל הפתוש יתייה ,רפסה- תיבב יתדובע תונש ךלהמב
.ךוניח יסרפב םיימעפ רפסה- תיב הכז ךכ לעו, םיינשדח הארוה

הקיפמו 'תונמאו רויצ תארוהב תמדקתמ היגולונכט בוליש' םוחתב תונמאה תנדסב תויכוניח תומזוי תחתפמו תמזוי ינא 1999 תנשמ
.תימוחת ןיבו תימוחת בר הארוה בוליש ךות תויביטקארטניא הידיטלומ תוגצמכ םיילאטיגיד הדימל יזכרמ םידימלתה םע
.חבשל םינויצבו סרפב יתיכז ךכ לע
.הלבט האר ,ךוניחה דרשמ לש טנרטניאה רתאב תומזויהמ קלחב היפצל

:תומזויה טוריפ

הייפצ
תוכרעה

המזויה אשונ
הנש

ךוניחה דרשמ רתאב
זכרמ זוחמ
:םימוחתב
ןויכרא-רפס יתב תומזוי וא/ו תונמא
httpt://www.education.gov.il/merkaz

חבשל הכז
תונמא תארוהל חוקיפהמ

תילאוטריו הירלג - תגצמ
' עבצה' אשונב
םירייצ ירויצל דעבמ


'ב תותכ ידימלת "יע קפוה

1999

ךוניחה דרשמ רתאב
זכרמ זוחמ
:םימוחתב
ןיוכרא-רפס יתב תומזוי וא/ו תונמא
http://www.education.gov.il/merkaz

חבשל הכז
תונמא תארוהל חוקיפהמ

ילאוטריו רויס
םיירוטסיה םירתאב

ןויצל ןושאר לש
היפרגואיגו תונמא בוליש

.'ד תותכ ידימלת י"ע קפוה
הפמה לע ןויצל ןושאר
םינושארה תובקעב

2000
תויכוניח תומזויל ןרקה רתאב.1
http://www.keren-yozmot.org.il

ךוניחה דרשמ רתאב.2
זכרמ זוחמ
:םימוחתב
ןיוכרא-רפס יתב תומזוי וא/ו תונמא
http://www.education.gov.il/merkaz

סרפב יתיכז
תויכוניח תומזויל ןרקהמ

ישיאה טבייהמ -הוושו הנוש
ירויצל דעבמו
ןיבור ןבוארו ןמטוג םוחנ
ימואלהו ילארשיה טביהה

'ד-'א תותכ ידימלת י"ע קפוה
2001
ךוניחה דרשמ רתאב
זכרמ זוחמ
:םימוחתב
ןיוכרא-רפס יתב תומזוי וא/ו תונמא
http://www.education.gov.il/merkaz
סוניכב גצוה
5' ןמזה ןחבמב ךוניחה'
: בשומב
התכה תולובג ץורפל
תיתוזחה הפשה תבצה
תוניירואו היפרגואיג תארוהב
ילאטיגיד הדימל זכרמ
ןויצל- ןושאר תוחתפתה
הינבה תונונגסל דעבמ
1882-2002 תנשמ

'ד-'ג תותכ ידימלת י"ע קפוה
-ביבח בבוס
שדח לומ ןשי

2002
 
וספדוה םידימלתה ירויא
םירישה יטליש לע
וגצוהש
ןואיזומה ינפל הבחרב


םירויאה תכורעת הגצוה ןכ ומכ
.עוריאה לש תיגיגחה החיתפה לגרל ןואיזומב


יתריצי הלועפ ףותיש

ןיב

'ביבח' רפסה- תיב
ןיב
ל
תודלותל ןואיזומה
ןויצל ןושאר

'ה התכ ידימלת
םירויא תכורעת ןואיזומב וגיצה
םיריש יפ לע
ידי לע ובתכנש
ןואיזומב גוחה ידלי
2004

ה"סשת הנש חולל םירויצ תורחת
ךוניחה תרש תכשל םע םואתב
טרופסהו תוברתה
תנביל רומיל 'בגה
-לשא תדוגאו
חותיפלו ןונכתל הדוגאה
.לארשיב ןקזה ןעמל םיתוריש
2004
המזויה רואת
רורד הנר ,רתאה תיינב
rinadror @hotmail.com