רוזח
'םילודג םירויצו םינטק םירייצ'
'ב תותכ ידימלת ירויצ
ןתמה
תארשהב םיעבצו תורוצ ןיב עסמ
םימסרופמ םירי
יצ ירויצ

תודובע
רחבמ םכינפל
.אשונב הקפוהש הידמיטלומ תגצמ ךותמ

סיטמ ירנה
ינמילוס ןירק
קרב ריפס
לגאש קרמ
וסקיפ ולבפ
ןואג גומלא
וסקיפ ולבפ
ריאמ זריל
ןגוג לופ
םלושמ םדא
וסקיפ ולבפ
בורטניו ותס