רוזח
םיריש םירייאמ 'םיביבח' םידימלת
ןתמה
ןואיזומה גוחמ םידימלת יריש רויאב 'ה התכ ידימלת םע ןויצל ןושאר תודלותל ןואיזומה לש טקיורפ

.ןואיזומה דיל הבחרב ולתנו לודג טמרופב וספדוהש םירייואמה םידימלתה יריש לש תוצוח תכורעת ללכ עוריאה
.
ןואיזומב םירייאמה םידימלתה ירויצ תכורעת הגצוה ןכ ומכו