רוזח
ה"סשת הנש חולל םירויצ תורחת -אתבסו אבס תא םירייצמ
ןתמה

תנביל רומיל 'בגה טרופסהו תוברתה ךוניחה תרש תכשל םע םואתב ה"סשת הנש חולל םירויצ תורחת
ךוניחיל ףגאהו ידוסי םדק ךוניחל ףגאה ,לארשי טניו'ג , לארשיב ןקזה ןעמל םיתוריש חותיפלו ןונכתל הדוגאה -לשא תדוגאו
.אתבסו אבס תא םירייצמ אשונב םידלי ירויצ תורחת םויקל ,ידוסי

תורחתב רפסה תיב תא גצייל ורחבנש םידימלתה ירויצ
'ב התכ רמדרטסמא רואיל
'ה התכ קרב ריפס
'ה התכ ןרוהנייר ילריש