רוזח
ןרוהנייר ילריש לש הרויצ
הכורעתב גצוה

ןתמה
'ה התכ ןרוהנייר ילריש