רוזח
ןווגמ יתוברת יתרבח םקרמב דחי -םיווש ךא םינוש
ןתמה

:םוחתב תיכוניח המזויב היכז תרגסמב תיביטקארטניא הידמיטלומ תגצמב 'ד-'א תותכ ידימלת ידי לע קפוה אשונה
. תונמאו רויצ תארוהב תמדקתמ היגולונכט בוליש
תופצל ולכות
ישיא טביה - םידליה ירויצב יוטיב ידיל אשונה אב דציכ

ימואל , ילארשי טביה -ןיבור ןבוארו ןמטוג םוחנ , םילראשיה םירייצה ירויצל דעבמ


תורתוכה לע ץחל היפצל