רוזח
סרפב היכז

הכורעתב ופתתשהש םידימלתה

ןיב
ימואל
יצרא
הכורעתה אשונ
הנש
V
'ה התכ ,ןמסיז ןונמא .1
'ו התכ , סילא יסוי .2

'ו התכ , שקנ ןור
.3
'ו התכ גרבנייטש יבור .4

 
V
רופכ םוי -ןידה םוי תמחלמ
ד'לשת
V
'ו התכ םולש ליג
 
V
הנידמל הנש 30
ט'לשת
V
'ד התכ יסדג ןרוא .1
'ד התכ ץדג ןומצע .2

'ד התכ תיזג ןנור .3

'ג התכ ןיכלמ ןרוא .4

'ה התכ ץיבוקרמ דעלג .5

'ו התכ בהנש יתא .6

   

םוי םוי ייחב תוחיטב
ימואל ןיבה דליה תנש לגרל


מ'שת
V
'ו התכ שיקב יבא .1
'ו התכ םירפא לואש .2

'ו התכ ץדג לארשי .3

'ו התכ ץדג ןומצע .4

'ו התכ גרבנדלוג ילא .5

'ד התכ גרבנטור ביבא .6

'ח התרכ דוד ןב יתימא .7

V
דוסיה ןרקל הנש 60
מ'שת
 
'ה התכ יסדג ןומצע .1
'ה התכ גרבנטור הציד .2

'ז התכ ץרווש יאחוי .3

'ג התכ הנח ינד .4

'ג התכ יקסנישלוא לכימ .5

'ג התכ יול ידוא .6

'ה התכ ןירג היסא .7


 
V

רענו םידלי ירויצב כ"נתה

תומש רפס

ב'משת
V
'ד התכ , ןמרכיז יבצ .1
'ד התכ ןחלמ דבוע .2
V
 

היבכמה דעו םיבכמהמ


ב'משת
V
'ב התכ זנכשא יסוי .1
'ג התכ בוקעי ביני .2

'ג התכ טסנרב ליג .3

'ג התכ גרבנדלוג תנע .4

'ג התכ ןיזדלפ איג .5

'ז התכ גרבנטור ביבא .6

V
 
ך"נת םירייצמ תוצופתהו לארשי ידלי

ד'שמת
V
'ד התכ הדועמ ליג

 
V
'לארשי תודחאל למסכ םילשורי'
ד'משת
 
'ד התרכ ןייטשדלוג יטומ .1
'ה התכ ןי'גוגיירפ דעיבא
.2
'ה התכ ףייר ינמ .3


 
V
כ"נת םיריצמ רעונו םידלי
ה'משת
 
'ה התכ ןהכ הלאינד .1
'ו התכ רבנע רינ .2

'ו התכ הדועמ ליג .3

 
V
םיכרדב תוחיטב

ו'משת
 
1979 תנשב 'ה התכב הדמל גרבנטור הציד .1
1979 תנשב 'ז התכב דמל ץרווש יאחוי
.2
1979 תנשב 'ה התכב דמל שיקאב יבא .3

1983 תנשב 'ב התכב דמל יזנכשא יסוי .4

1984 תנשב 'ד התכב דמל ןייטשדלוג יטומ .5

1984 תנשב 'ה התכב דמלש ףייר ינמ .6

 
V
כ"נת םירייצמ רעונו םידלי

,םידלי ירויצמ רחבנ טקל
תויתנשה תוכורעתה שמחב וגצוהש
ו'משת
V


'ו התכ תרמצ תניר


V
םלועה ידלי
ז'משת
 

'ה התכ ןוסלדנמ רורד
V
ך"נת םירייצמ תוצופתהו לארשי ידלי
ז'משת
 
'ד התכ טטב לטיור .1
'ד התכ רדה ןורש .2
ד התכ יתמרה סיריא .3
'ד התכ ןורימ תינוי .4
'ה התכ יול ארויג .5
'ה התכ ןהכ רומיל .6
'ה התכ ירמ לכימ .7
V

תורומשב תוארמ
ז'משת
 

הכורעתב וגצוה םידימלת ירויצ 8
V
םוטאה רדחה
ד'נשת
V
'ד התכ יקצינרב לחר .1
'ד התכ הקוטח רואמ .2

'ד התכ שורטיח ןיעמ .3 
V
ןיבר חצרל הנש
ו'נשת
V
'ד התכמ תיזג לבנע .1
'ד התכ ויז תיגח .2
'ד התכ יול לא תב .3
'ד התכ ןהכ ןורש .3
 
V
עבצבו וקב 'הווקת'ה

ט'נשת

 

V
ןייטשקולב ןדרי .1
יול יל .2
טיבש ןיעמ .3
ןייטשטור הליה .4
ןיעמ יש .5

 
V
תיב יל רייצ
ט'נשת
V
'ד התכ הרמח רעס .1
'ד התכ ןוסריאמ ילטנ .2

'ד התכ ןורוד ריש .3

'ב התכ םורק ינוי .4

ד התכ רואמ תור .5


 
V
הרות ירופיס
ס'שת
 
'ג התכ , ןואג גומלא .1
'ג התכ וקיצייפלפ היסטסנא .2

'ד התכ , ולגיד רותרא .3

'ג התכ ,רואמ זריל .4

'ג התכ ,ןורהא יאמ .5

'ג התכ ץיבופיסוי ימענ .6

'ג התכ , יובוגול היטק .7

'ג התכ ,םיסינ ינש .8

'ג התכ ,ןגד ינש .9

V
 
.רורט ווחש םידלי ירויצ
ג'סשת
V
'ב התכ רמדרטסמא רואיל.1
'ה התכ קרב ריפס .2
'ה התכ ןרוהנייר ילריש .3
 
V
אתבסו אבס תא םירייצמ
ד"סשת


רויצ תוכורעתב ופתתשהש םידימלתה תמישר
תונמאל חוקיפה ידי לע ונגרואש
ךוניחה דרשמ