,יתוא ריכהל אנ
. רויצל ' לדומ' םהל יתבשישכ 'ד- 'ג תותכמ םירייצה ידימלת יניעב תארנ ינא ךכ


 
טירפתה
הייפצל ץחל

םיווקו םיעבצ
,תורוצ לש םלועב אלפומ עסמ
ןויצל ןושארב 'ביבח' ןושארה ירבעה
רפסה- תיב ידימלת ירויצל דעבמ

רורד הנר ,רתאה תיינב
rinadror @hotmail.com

הייפצ ךשמהל
הנומת לכ לע ץחל.1963 תנשמ תוברתהו ךוניחה דרשמב תונמאו רויצ תארוהל הרומ ,הפיח תדילי ,תרייצ
רורד הנר ינא
.2004 תנש דע 1973 תנשמ ןויצל ןושארב 'ביבח' ןושארה ירבעה רפסה -תיבב תונמוא תזכר

.רפסה- תיבב יתדובע תונש 30-ב תונמאהו רויצה םוחתב תיכוניחה תשרומה רומישל ילאוזיו דועיתכ יתינב רתאה תא
. ידימלת לש םיגישהה תברו תנווגמה ,הרישעה תיתריציה הישעלו תונמאהו רויצה תארוה םוחתב ילש 'ןימאמ ינאל' הצצה יהוז

.םיבר הכרעה יבתכמ יתלבק .םינש 31 ךשמב וב ורציש םידימלתה תובברל 'הדיחי תוואג'ל רוקמ איה תונמאה תנדס

.םיבר םימוחתב תונווגמ הריצי תויוליעפב 'םיביבחה' םידימלתה ירויצב תופצל לכות 'תוירושיק'הו 'טירפת'ה תועצמאב