רוזח
. תונמאב 'ןקוידה' אשונ אוה ידימלת לעו ילע םיבוהאה רויצב םיאשונה דחא
.ימצע
תא יתרייצו התכב הארמה לומ יתבשיתה ,ומצע תא רייצמ רייצ דציכ םידימלתל םיגדהל יתטלחה אשונה רקח ידכ ךות
. יתוא ורייצ םידימלתהו תונמוא תנדסב וא רפסה- תיב רצחב לספסה לע יל יתבשי .רויצל ' לדומ' םידימלתל יתשמיש

'ימצע ןקויד' רורד הנר
יתוא םירייצמ םידימלתה
ןתמה
הדנפ יעבצ ,מ"ס35 Xמ"ס50
'ה-'ד תותכל הדימל זכרמ .ןקוידה :אשונב םידומיל תינכות תעצהב הייפצל