רוזח

םזיבוק - ןקויד

.הז םרז ליבוהש וסאקיפ ולבפ רייצה לעו תונמאב בושח םרז -"םזיבוק"ה לע ודמלו ורקח 'ה תותכ ידימלת
."םזיבוק" ןונגסב ימצע ןקויד ורייצ םידימלתה
.םורכונומה -,תו
ינועבצל התייה הבר בל תמושת ןכ ומכ