רוזח

תינתא הכיסמ - ןקיוד

.םימע תויוברתב הכיסמה דיקפת לע ודמלו ורקח 'ד תותכ ידימלת