רוזח

טרא פופ- ןקיוד

.תונמאב "טרא פופה" םרז לע ודמלו ורקח 'ד תותכ ידימלת
.בשחמה תועצמאב לוהרוו ידנא ןמאה תובקעב תוריצי ורציו