רוזח
הדימל זכרמ - ןקוידה : אשונב םידומיל תינכותל העצה
'ה,'ד תו
תכ
םיאשונ
םייביטרגטניא
הארוה יכרד
הארוה יעצמא
תוקינכטו תויונמוימ
תונמאב םיגשומ
תויפצפס תורטמ
אשונה

הדובע יפד

ףסוא
םירייצ ירויצ

ןונגיס
תונמאב םרז
יטסיליר

תורכה
םירייצ ירויצ םע

ןקיוד
םירייצ ירויצב

 

תישיא הריצי

הארמ
ימצע תרכה

ןמש יריג
שאוג יעבצ

ימצע ןקויד
סאפנא
ליופרפ
לדומ

רואיתב ןויפיא
תואיצמה

ימצע וקויד
לדומ יפל ןקויד וא

 

רופיס
"שפנה רופיצ"

ןמש יריג
םיינועביצ תונורפע
םישוט

טשפומ
תויטושיק

"ינאה" תרכה

הפישח - ןקויד
שפנה רופיצ

 

ירויצ
וסאקיפ ולבאפ

שאוג יעבצ
ןמש יריג

םזיבוק
םורכונומ

תונמאב םרז

ןקוידה
םזיבוקב

:לשםירויצ
לוהרוו ידנא
ןייטשנטכיל יור

תורזגמ
תונולבש
ספדה
בשחמ
טרא פופ
ינרדומ רויצ

תונמאב םרז

 


ןקוידה
טרא פופב

תישיא הריצי
"אדאד"ה ירייצ
תברועמ הקינכט
ז'אלוק
אדאד
'זאטנומ וטופ
לצב תונמא
המחלמה תועווז
ןקוידה
אדאדב

 

תפתושמ הדובע

םימוליצ

 

תברועמ הקינכט

םינוש םירמוחב לוסיפ

לוסיפ

 

תויוברתב תוכסמ
םימע


הכיסמ

תוריחב
ריעה תושרל

 

תישיא הריצי

 

'שאר' הלמל םייוטיב

 

םושיר

 

הרוטקירק

סיקמוק

תיתוזח תונירוא

 

הרוטקירק

 

םיטרפב תויומד ןייפאמ דליה