רוזח
ימצע ןקיוד
'ה-'ד תותכ ידימלת ירויצ
הדנפ יעבצ .'ד תותכ ידימלת .הארמב תולכתסה יפ לע "ימצע ןקויד" רויצ

הנילטסלפמ "ןקויד" לוסיפ
'ד תותכ ידימלת

תדרל