רוזח

שפנה רופיצ - ןקיוד

'ד תותכ ידימלת ירויצ

דימלתל המישמ

.תינונס לכימ תאמ "שפנה רופיצ" רופיסה תא
ארק .1
.דועו הבהא ,תודוס ,תוצירח ,שואי , ,הווקת ,הבזכא ,האנק ,בצע ,החמש :ןוגכ ,ךלש שפנה "תוריגמ" תא םושר .2
.דועו בכוכ ,שלושמ ,ןבלמ ,עוביר ,לוגיע ,הספילא :ןוגכ .הנושו תדחוימ תיסדנה הרוצ הריגמ לכל רחב .3
.וכו תוכורא וא תורצ , תונטק וא תולודג ןקלח .םינוש םילדגב רויצה ףד לע תונושה תוריגמה תא ןנכת .4
.התוא טשקו הנכות תא םיאטבמה םיעבצב הריגמ לכ עבצ .5
.דועו 'זאלוק םימ יעבצ ,םיינועבצ םישוט ,הדנפ יעבצ :םינוש םירמוחב שמתשהל רשפא .6
ןתמה
.....תמייק איה ךא ..... התוא האר אל דוע שיא שפנה הל תנכוש ףוגה ךותב קומע קומע