רוזח
.1882-1982 ןויצל - ןושאר. תובשייתה תונש 100 - 1982

:םיאבה םיידומילה םיאשונה יפ לע ןבצעלו הגוצתה יללח תא ןנכתל היה ידיקפת
.1886 תנשב ודסוויה זאמ תונוש תופוקתמ הדיחאה תשובלתה תגוצתב םהיתורודל ס"היב ידימלת לש םימגד דעצמ - 'ןמז תרהנמ' ·
'תירבעה הפשה תייחת' אשונב 1886 תנשב דסונש ןושארה ירבעה רפסה תיבב התכ רוזחיש - הבשומב ךוניח ·
.תודיקפה תיבב הבשומה ייח לוהינ - היצרטסינמדא ·
.בקיהו םיסדרפה .תיאלקח הדבעמ ריעה ןג' - הישעתו תואלקח ·
.ןעצר ,חפנ ,רלדנס , רפס - םיישפוח תועוצקמ ילעב ·
רנק בקעי לש ותיב - רכיאה תיב ·
1882-1917 םינשבהפוקתה רופיס לע תונולחל דעבמ הצצה - ירוטסיה עדימ ·

1982 תנשב .
הליעפמה הכורעתהמ 'יתבהא ץראב' :התינכות תא הרדיש תילארשיה היזיבלטה
ןתמה
הליעפמה הכורעתהמ םימוליצב הייפצ
היפצ ךשמהל