רוזח
'חורה ירוביג לש הלודגה הכיפהמה'
,1886 תנשב דסונש 'ביבח' ןושארה ירבעה רפסה תיב רחבנ ,םירומה תורדתסהל הנש 100 תאלמב
.הידמיטלומ תגצמב תיכוניחה ותשרומ תא גיצהל
.2003 ינוי
,םילשוריב המואה ינייניבב ךרענש '5 ןמזה ןחבמב ךוניחה' -סוניכב סרפב התכזו הגצוה ,יתקפהש תגצמה
ןתמה

'ביבח'ב תירבע יליבש :אשונב 'ד תותכ ידימלת ירויצ םכינפל
.סרפה תלבק לע
הכרעהה תדועתו