:רפסה תיב תודלותב הפוקת ןייפיא דחא לכ .םיללח השולשב הגצוה הכורעתה
1986-1918 םינשב . תינמותועה הפוקת
.1
.1918-1948 םינשב .יטירב טדנמה תפוקת
.2
.1948-1976 םינשב .לארשי תנידמ תפוקת .3

.הכורעתב וגצוהו םיקיתוה וידימלתמ רפסה- תיבל ורבעוהש םילכו םירזיבא ,םימוליצ , םיכמסמ , תודועת ופסאנ
ץראה יבחר לכמ ךוניח ישנא תיינפל תונעהל ןויצל ןושאר תייריע תצעומ הטילחה ןכ ומכו ךוניח סרפב רפסה תיב הכז עוריאה תחלצה תובקעב
.ןויצל ןושאר תודלותל ןואיזומה תמקהל סיסבה היהש דחוימ הנבמב עבק ןכשמל םיירוקמה םירזיבאהו םילכה ,םיכמסמה ,תודועתה תא ריבעהל הכורעתב ורקיבש

רפסה- תיב
1886.1886-1918 ,םינשב תינמותועה הפוקתב הליעפמה הכורעתהמ םימוליצ

.תירוטסיה
התכ רוזחישו 'תירבעה הפשה תייחת' היה יזכרמה אשונה
ביבח' ןושארה ירבעה רפסה תיבל הנש 90 תוגיגח לגרל הדימל זכרמכ הליעפמ הכורעת בוציע - 1976
רוזח
'ביבח' רפסה- תיב 1976