רוזח
'הלפעה' אשונב הדימלה זכרמ תא יתבציע - 1998
הנידמל הנש 50 תוגיגח לגרל.
'ןפת'ב היישעתה קראפב הכורעתב ןכ ומכו ןויצ - ןושארב יגוגדפה זכרמב גצוה הדימלה זכרמ
ןתמה