רוזח

. תונווגמ תויכוניח תויוליעפ לש הנש התייה ןכ ומכו" תירבעה הפשה תייחת "יצרא אשונ זרכוה תוגיגחה לגרל
.םידימלתה לעו ידי לע העצוב הרישע תיתריצי תוליעפ

.רפסה תיב יווהמ םירויצ ורייוצ.1
ןבא רמת 'בגה ,ץראוש הירא רמ ,ינידע הנוי רמ :רפסה תיב תא ולהינש רבעשל םילהנמ רוקיבב תוליעפל שדקוה םידומיל םוי .2
. םילהנמהו הידימלת םע אמגודל רועיש ירמתיא יפיצ הרומה הנתנ םש תינמותועה הפוקתה ןונגיסב תרזחושמה התכב רועיש ןתינ
ןובנ קחצי רמ ,הנידמה אישנ תוכחונב םירוזחמ סנכב היה םיעוריאה איש. הנשה םוכיסל .4

ןתמה
"ביבח" ןושארה ירבעה רפסה תיבל הנש 100 תוגיגח - 1986
םידימלת י"ע וריוצ רפסה תיב יווהמ תונומת שולש
היפצ ךשמהל