רוזח

:הלא םירבד בתכש
ץרווש הירא רמ 'ביבח' רפסה תיב להנמ לש ובתכממ:הלא הדימל -יזכרמב יזכרמה אשונה ,'ח-'ו תותכלו 'ד-'א תותכל םידרפנ הדימל יזכרמ 2 ומקוה ונרפס - תיבב

"לארשי תנידמ תמוקתל 30"

םירויצה ,םיגצומה תגוצת .םיזכרמה תנכהב רורד הנר 'בגה ונלש תונמאל הרומה לש ברה הקלח קופיסב ןייצל ילע
.ולוכ תווצב תבלתשמה הפיה התדובע ךירעהל ונא םיעדוי .הנר לש התבשחמ ירפ יללכה בוציעהו
.צ"לשארל ץוחמ םידימלתו םירומ םירקבמה תואמ לש םתכרעהבו הלא םיידומיל םיזכרמב תרצויה תוליעפב :ונרכש

.חכ רשיי :רמאנ ךכ לע
ח"לשת 'ב רדאב 'ד
13.3.1978
לארשי תנידמ תמוקתל 30 :אשונב הדימל יזכרמ - 1978

:הייפצל ץחל
.הנידמל הנש 30 -הכורעתב וגצוהש םידימלת ירויצ .1
'תילארשיה תונמאה תובקעב'- הקיתעה ופיב 'ו התכ טקיורפ.2
 
ץרוש הירא
רפסה -תיב להנמ