רוזח
הנידמל הנש 50 תוגיגח לגרל , רפסה - תיב תיזח תא יתבציע - 1998

:םילמס יאשונב ףסכבו בהזב ם
יעוקיר וניכה רפסה-תיבב םידימלתה לכ
הרונמ - הנידמה למס ·
ןויצל ןושאר תייריע למס ·
'ביבח' ןושארה ירבעה רפסה תיב למס ·
50 -לבויה תוגיגח למס ·

.זוחמב ישילשה םוקמב סרפב רפסה תיב תא הכיז הזרכה בוציע

ןתמה