רוזח

2002 , תוכוס - 'םינומיר' בוציע
.םילשוריב,
בצק השמ רמ ,הנידמה אישנ תכוסל


.תוכוסה גחב הנידמה אישנ תכוס בוציעב קלח תחקל 'ביבח' ןושארה ירבעה רפסה תיב רחבנ ,אישנה תיב תשקב יפ לע
.תידוהיה תונמאב ןומרה לש ותועמשמ דומילו רקח ךות םינומירה בוציעב ופתתשה 'ה -'ד תותכמ םידימלת

ןתמה

.תוכוס גחב חותפה םויב אישנה תיבב רקבל ונמזוה
:אשונב םינומיר 16 ובצוע
'םילשוריב םולש'