טירפתה
הייפצל ץחל
. הארוהה יכרדב תושדח תוטיש םושייב ץולח היה צ"לשארב 'ביבח' ןושארה ירבעה רפסה תיב
.יוגיה יתווצב רפסה תיב תורומ לש המזוי ירפ ויה םיטקיורפה לכ
.ידומילה ןכותל
המילהב תיתוזחה הפשב שומיש ךות בוציעהו ןונכתה לע תיארחא יתייה תונמא תזכרכ
1976
1978
1982
1998
1998
2002
.םיטקיורפה רחבמ תגוצת ךינפל
.הנהמ היפצ


2003
1986
100 -ה תוגיגח
'ביבח' ס"היבל
2004
ןואיזומב 'ביבח'