רוזח


גרבדלוג האל
/ הנשה םג

הנשו הנש לכ

אשדה קירומ
המחה הלועו
רטמה דרויו

הנשו הנש לכ
תשדחתמ המדא
בצחה ןיבלמ
רדהה ביהזמו

הנש לכ
בורל םישנא םידלונ
קוחצלו תועמדל
האנשו הווחאל

הצורה והשמ שי
בוט קר

.הנשה םג

. 'ה תותכ ידימלת ירויצ
.טשפומ -רויצה ןונגס
ןתמה