רוזח
'ה תותכ ידימלת ירויצ
.טשפומ -רויצה ןונגס

גרבדלוג האל /ץיק

עוני טאל -טאל
בחרמב ,חורב
עונצה יפויה
.ברש רחאלש

תפרושה שמשב
.וינפ ףונה הניש
תפקר החרפ ןאכש
?וישכע רוכזי דוע ימ

םישדוח ינפל דוע יכ
קוריה אשדב
םייניע -תפי תירונ
-קוחרמ הקימסה

עבגו העקב לכ יכ
,רואב םיללט זורח
-עבצה ןחב וזמר
?רוכזי םויה תאז ימ

תרחא העפי שי ךא
רדה-הנשמ שיו
,תרחא הנוע לכל
.רדרדלו ץוקל

תיבה ףס לע ודמע
:בטייה ולכתסה
תישו רימת לש ףונ
.בל-דע עגי ויפוי

ןתמה