רוזח
תיווק המירז
ןתמה
'תיווק המירז' :גשומה דמלנ 'תונמאב וקה' אשונב
(תישיא
הדובע) 'םיב דדוב יא' :אשונה םכינפל
'ה התכב היפרגואיג ירועישב ,תיפרגופוטה הפמה לע, סלטאב
הפמה דומיל תובקעב
.תיווק המירזב םיב יאה ןונכתל יתונמא יעצמאכ רמצ יטוחב םידימלתה ושמתשה
.תיווק המירזב םיגצומ ןכ םג םיה ילג ,ןכ ומכו