רוזח
םירויצל תורוצמ
ןתמה
ועוציבב 'ב התכ ידימלת וסנתה "ןוימדה םלועל ןולח םיחתופ " אשונה ןונכתב
ינועבצ רטסופמ תורוזג תויסדנה תורוצ המכ
בוליש סיסב לע