טירפתה
הייפצל ץחל

.שגרהו טקלטניאה תא םיעינמש תוחוכה ןיב רבחמ יומידל טסקט ןיב שגפמ

,השדח תועמשמ לא םימייק םינותנ ףרצל תלוכיבו היציאוטניאב ,תויצאיצוסאב שומישב םיכורכ תיתריצי הבישחו ןורכיזה דודיח
.דיתעה לע העיפשמו קפואה תא הביחרמ