רוזח
הנשה תונוע
ןתמה
ץיק
'ד דע 'א תותכמ תונווגמ תוקינכטבו םינווגמ םיאשונ ורחבנ ץיקה אשונב
: תונויער המכ םיגצומ םכינפל
'ה תותכ ידימלת תדובע . "ץיקה יהלש" גרבדלוג האל לש הריש ךותמ ץיקה אשונ .1
'ד-'ב תותג ידימלת .םיחיטבאהו םיה אשונ .2
.'ד תותכ ידימלת .דמימ תלת תדובע , םיב תוריס .3
היפצ ךשמהל
טירפתל
ותס
ףרוח
ביבא
טירפתל הרזח
תיתוזח תונירוא