רוזח
'ד תותכ ידימלת ירויצ
'זאלוק .3 רוחש םחפ.2 שאוג יעבצ.1 -תוקינכט

רמש ימענ / רופאב ריעה
רופאב ריעה תא ךל האראש יצרת םא
תופצרמ ינבא לע הב לייטנו יאוב
תופעש םינויל וניניע תא אשנ םוד
.רופאב ריעה תא ךל האראש יצרת םא
.ףיצרל דרנו ךל ידי תא ךל ןתא זא
ףיעי חורה םש תכלש לש תומרע
ףיעצב ךשאר תא ךל יסכת יאדו תא
ףיצרל דרנו ךל ידי תא ןתאשכ
רואה תדר םעו הבשנ זא לספס לע
רופאב ריעה ןמ יתפייע ידיגת םא
םיננע בג לעו רשנ -ףנכ לע ךבישא
.םינבל םיתבב ךל התכיחש ךריע לא

ןתמה