רוזח
םיידי
'ד-'א תותכמ םידימלת תוריציב
ןתמה
די + די
תודידי
יד
תומילאל