רוזח
'א תותכ ידימלת ירויצ
ןמש יריג- הקינכט

גרבדלוג האל / םייפגמב לותח
,םימשב אנ ולכתסה
םיננעב ולכתסה
םייפגמב לותחה
.םיננע ןיב לייטמ

תחנב ול עסופ אוה
םירופא םימשב
תחרוב םיבע תקהל
.םירבכעכ וינפמ
ול םירוחש םיספ בגה לע
סמונמו טקש אוה
ול םיארוקש יל המדנו
.סברק ול םיארוקש
תשגינ וילא הננע
וינזוא לע תשחולו
םשג הפ דרי טעמ דועו
.בנזה תא ביטרנו

הל בישקמ וניא אוה לבא
סמונמו טקש אוה
הל בישמ וניא אוה
.סברק הבל בישמ אל
םשגמ להבנ וניא אוה
םימל רשי סנכנ אוה
םשגו ץוב ול תפכא אל
.םייפגמב לותח אוה


ןתמה