רוזח
טשפומל תואיצמהמ - ץעה
ןאירדנומ טיפ רייצה תובקעב

תותכמ םידימלת תוריציב
ןתמה

יווק טשפומ


ינועבצ טשפומ

יטסילאיר םושיר
.ותוא תורכל וצלאנש דע ורשנ וילע לכו דורשל חילצה אל םהמ דחא הנש 80-כ רחאל .סוטפילקא יצע ינש ועטנ ,רפסה- תיב רצחב
דומילל תאז תא לצנל יתטלחה ,םיפושחה ויפנע לש רדהנה הארמהו וילעמ םורע דמועה םוצעהו לודגה ץעה ףונ לע
.םידימלתה תוריצמ המכ םכינפל
.טשפומל יטסילאירמ- ץעה אשונ

.םיצעב תוננובתהמ רתיה ןיב ידוחייהו טשפומה ונונגס לא עיגהש
ןאירדנומ טיפ ידנלוהה רייצה תודוא ודמלו ורקח םידימלתה
םוליצ םכינפל
סוטפילקאה ץע לש
וישרוש תא קימעמ ןידעש
.רפסה - תיב רצחב
תורכה עזגה

.ריוצש ץעה אוה

.םידימלתה ירויצ םכינפל
הרדסב תודובע
שולש רצי דימלת לכ
היפצ ךשמהל
הטמל דר