רוזח

'ה תותכ ידימלת ירויצ

'זאלוק-2 ןמש יריג - 1 הקינכט

לחר / םיעבצ
,תשרחנ המדא הריחשמ
,רוא תלכת -םימה ינפ
אשדה תרושב הקירומ
,רותסמב , תועבגה יווגחב
תשקבמ העונצ תפקרו
.רופא עלס לע דירווהל
ןתמה